Page 1
LANDA INGURUNEAREN GARAPENEKO
DEPARTAMENTUA
Landagipuzkoa 32 programan sartuta dauden GLH
udalerriek landa inguruneko azpiegituretan inber-
tsioak egiteko diru laguntzak banatzeko oinarri arau-
tzaileak, eta 2008ko deialdia.
«Gipuzkoako Lurralde Historikoko 1.000 biztanle baino
gutxiagoko udalerriek gabezia eta premia handiak dituzte beren
biztanleen ongizate eta bizi kalitateari dagokionez, udal horiek
dituzten zailtasun ikaragarrien ondorioz: Oso aurrekontu
estuak, inbertsio handiak obra eta giza ekipamenduetan, eta
abar. Bestalde, udal horiek landa eremuan daudenez berebiziko
garrantzia dute lurraldea eta ingurumena kudeatu eta garatzeko.
Eta hori, argi eta garbi gipuzkoar guztiontzat da onuragarria,
beraz zaindu beharrekoa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Landagipuzkoa 32 programa
estrategikoa prestatu du 1.000 lagunetik beherako udal horien
garapena sustatzearren. Programa hori Gipuzkoako Foru
Aldundiaren 2007-2011 Kudeaketa Planean eta azken boladan
egin diren landa inguruneak garatzeko programetan oinarriturik
sortu da.
Zehazki, Landagipuzkoa 32 programan honako udalerriak
sartuko dira: Baliarrain, Orexa, Gaintza, Gaztelu, Altzaga,
Beizama, Orendain, Arama, Larraul, Mutiloa, Zerain, Elduain,
Leintz-Gatzaga, Albiztur, Abaltzisketa, Belauntza, Alkiza,
Hernialde, Altzo, Aduna, Leaburu, Gabiria, Ikaztegieta,
Bidegoien, Ezkio-Itsaso, Berrobi, Itsasondo, Lizartza, Errezil,
Aizarnazabal, Olaberria eta Amezketa.
Landagipuzkoa 32 programak era askotako jarduerak gara-
tuko ditu, hala nola bideak txukuntzea, ur hornidurak, era asko-
tako zerbitzuak hartzeko azpiegiturak (hezkuntza, sozio-sanita-
rioak, kulturakoak, kirolekoak), etab. landa ingurunearen
euskarri diren udalerri txiki horietan; hartara, gure lurraldeko
atal garrantzitsua diren udalerri horietako herritarrek eskurago
izango dituzte zerbitzuak.
Jarduera horiei guztiei begira, Landa Ingurunearen
Garapeneko Departamentuaren aurrekontuetan 5.700.000
euroko aurreikuspena egin da 2008-2011 aldian zehar banatuko
diren diru laguntzetarako. Landagipuzkoa 32 programan sar-
tzen diren Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriei bana-
tuko zaizkien diru laguntza horiek mendiko bideak egiteko eta
daudenak konpontzeko eta ura hornitzeko izango dira.
Uztailaren 12ko 6/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren Erakunde Antolaketa, Gobernu eta Adminis-
trazioari buruzkoak, 31.5. b) artikuluan eta Xedapen Gehi-
garrian ezarritakoarekin bat etorriz, Diputatuen Kontseiluari
dagokio, diruaren zenbatekoak hala eskatzen duelako, diru
laguntzen programa honen gastuari baimena ematea.
Horrekin guztiarekin eta Landa Ingurunearen Garapeneko
Departamentuko foru diputatuak proposatuta, Diputatuen Kon-
tseiluak aurretik eztabaidatu ondoren zera,
ERABAKI DU
Lehenik: Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriei diru
laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzea. Diru laguntza
hori jasotzeko, udalerriko legezko biztanleen kopuruak ez du
gainditu behar 1.000 laguneko kopurua, 2005eko abenduaren 31
arte indarrean egon den erroldaren arabera (EUSTATen datu ofi-
zialak kontuan hartuta), eta Landagipuzkoa 32 programan sar-
tuta egon behar da. Laguntzak, izatez, udalerri horiek landa
ingurunean bide berriak egiteko edo daudenak konpontzeko eta
urez hornitzeko obretan inbertitzen dutena finantzatzeko dira.
Oinarri arautzaileok I. eranskin gisa gehitu zaizkio erabaki honi.
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
Bases reguladoras de la concesión de ayudas para
inversiones en infraestructuras rurales a los munici-
pios del THG incluidos en el Programa Landa-
gipuzkoa 32, y convocatoria 2008.
«Los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa que
cuentan con menos de 1.000 habitantes presentan importantes
carencias y necesidades desde la perspectiva del bienestar y la
calidad de vida de sus habitantes, derivadas de las grandes difi-
cultades que sus Ayuntamientos tienen para afrontar, desde
unos presupuestos muy ajustados, inversiones en obras y equi-
pamientos sociales. Por otra parte, se trata de municipios ubi-
cados en el medio rural que desempeñan una función de gestión
y equilibrio territorial y ambiental importante, beneficioso para
todos los guipuzcoanos y por tanto un valor a preservar.
Con objeto de impulsar el desarrollo de estos municipios
que cuentan con menos de 1.000 habitantes, la Diputación Foral
de Gipuzkoa ha concebido el programa estratégico Landa-
gipuzkoa 32, basado en el Plan de Gestión 2007-2011 de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y en los Programas de
Desarrollo Rural de reciente elaboración.
En concreto, los municipios que se engloban en el programa
Landagipuzkoa 32 son: Baliarrain, Orexa, Gaintza, Gaztelu,
Altzaga, Beizama, Orendain, Arama, Larraul, Mutiloa, Zerain,
Elduain, Leintz-Gatzaga, Albiztur, Abaltzisketa, Belauntza,
Alkiza, Hernialde, Altzo, Aduna, Leaburu, Gabiria, Ikaztegieta,
Bidegoien, Ezkio-Itsaso, Berrobi, Itsasondo, Lizartza, Errezil,
Aizarnazabal, Olaberria y Amezketa.
El programa Landagipuzkoa 32 afrontará actuaciones tan
diversas como son la adecuación de caminos, abastecimiento de
aguas, infraestructuras polivalentes (educativas, socio-sanita-
rias, culturales, deportivas), etc. en estos pequeños municipios
que constituyen el soporte del entorno rural y en consecuencia
de los servicios más cercanos al ciudadano de esa parte de nues-
tro territorio.
Dentro de este marco de actuaciones, los presupuestos del
Departamento de Desarrollo del Medio Rural contemplan en el
período 2008-2011 un total de 5.700.000,00 euros para la con-
cesión de subvenciones a los municipios del Territorio Histórico
de Gipuzkoa incluídos en el programa Landagipuzkoa 32, para
financiar inversiones destinadas a la construcción y mejora de
caminos rurales y abastecimientos de agua en el Medio Rural.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 b) y
la Disposición Adicional de la Norma Foral 6/2005, de 12 de
julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Adminis-
tración del Territorio Histórico de Gipuzkoa, corresponde al
Consejo de Diputados, por razón de la cuantía, la autorización
del gasto correspondiente a este programa de subvenciones.
En su virtud, a propuesta del Diputado Foral del Depar-
tamento de Desarrollo del Medio Rural y previa deliberación, el
Consejo de Diputados,
ACUERDA
Primero: Aprobar las bases reguladoras del otorgamiento de
subvenciones a los municipios del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, cuya población de derecho a 31 de diciembre de 2005
(datos oficiales del EUSTAT) no excedía de 1.000 habitantes,
incluídos en el programa Landagipuzkoa 32, dirigidas a finan-
ciar las inversiones destinadas a la construcción y mejora de
caminos y abastecimientos de agua en el medio rural. Las bases
reguladoras se acompañan como Anexo I al presente Acuerdo.
27.920
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008

Page 2
Bigarren: Diru laguntza horien 2008ko deialdia, erabaki
honen II. eranskin gisa jaso dena, onartzea.
Hirugarren: Gastua, 3.100.000 eurokoa, onartu eta honako
kontu sailetan banatzea:
1 0910.605.761.01.04 2008 Landa inguruneko azpiegiturak
urak: 1.000.000 euro.
5 0910.605.761.01.04 2009 Landa inguruneko azpiegiturak
urak: 500.000 euro.
1 0910.605.761.01.05 2008 Landa inguruneko azpiegiturak
bideak: 800.000 euro.
5 0910.605.761.01.05 2009 Landa inguruneko azpiegiturak
bideak: 800.000 euro.
Laugarren: Landa Ingurunearen Garapeneko Departa-
mentuko foru diputatuari ahalmena ematea erabaki hau garatu,
interpretatu eta gauzatzeko beharko litzatekeen edozein egintza
agintzeko.
Erabaki hau behin betikoa da eta amaia ematen dio admi-
nistrazio bideari. Interesdunek erabaki honen aurka administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakete Administrazioarekiko
Auzietako Donostiako epaitegietan, bi hilabeteko epean eraba-
kia argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Bide horretara jo
aurretik partikularrek berraztertzeko hautazko errekurtsoa jar
diezaiokete Diputatuen Kontseiluari, aipatu den datatik hilabe-
teko epean; nolanahi ere, horrek guztiak ez du ukatuko egoki-
tzat jo daitekeen beste edozein bide erabiltzea».
Donostia, 2008ko irailaren 2a.—Alfonso Acarreta Rodri-
guez, idazkari teknikoa.
(7508)
(9868)
I. ERANSKINA
Landagipuzkoa 32 programan sartuta dauden Gipuz-
koako Lurralde Historikoko udalerriek landa inguru-
neko azpiegituretan egindako inbertsioak finantza-
tzeko diru laguntzak banatzeko oinarri arautzaileak.
1. Diru laguntzaren xedea.
Diru laguntzen xedea da Gipuzkoako Lurralde Historikoko
udalerrietako udalek egindako inbertsioak finantzatzea. Diru
laguntza hori jasotzeko, udalerriaren legezko biztanleen kopu-
ruak ez du gainditu behar 1.000 laguneko kopurua 2005eko
abenduaren 31ko erroldan (EUSTAT-en datu ofizialak), eta uda-
lerria Landagipuzkoa 32 programan sartuta egon behar da gai-
nera. Diru laguntzak, izatez, landa ingurunean udalerri horiek
bide berriak egin edo daudenak konpontzeko eta urez horni-
tzeko obretan inbertitzen dutena finantzatzeko dira.
2. Onuradunak.
2.1. Diru laguntzen onuradun izan daitezke Gipuzkoako
Lurralde Historikoko ondorengo udalerri hauek, baldin eta
beren legezko biztanleen kopuruak, EUSTAT-en datu ofizialen
arabera, 2005eko abenduaren 31ko erroldan 1.000 laguneko
kopurua gainditzen ez badu eta Landagipuzkoa 32 programan
sartuta badaude: Baliarrain, Orexa, Gaintza, Gaztelu, Altzaga,
Beizama, Orendain, Arama, Larraul, Mutiloa, Zerain, Elduain,
Leintz-Gatzaga, Albiztur, Abaltzisketa, Belauntza, Alkiza,
Hernialde, Altzo, Aduna, Leaburu, Gabiria, Ikaztegieta,
Bidegoien, Ezkio-Itsaso, Berrobi, Itsasondo, Lizartza, Errezil,
Aizarnazabal, Olaberria eta Amezketa; horrez gain, ez dute
egon behar martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluko
2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatzen dituen debekuetan sartuta
(onuradun izateko debekuetan, alegia) eta oinarri hauetan eska-
tzen diren gainerako betekizunak bete behar dituzte.
Segundo: Aprobar la convocatoria de dichas subvenciones
para el año 2008 que se acompaña como Anexo II al presente
Acuerdo.
Tercero: Autorizar un gasto de 3.100.000 euros, con cargo a
las siguientes partidas presupuestarias:
1 0910.605.761.01.04 2008 Infraestructuras rurales aguas:
1.000.000 euros.
5 0910.605.761.01.04 2009 Infraestructuras rurales aguas:
500.000 euros.
1 0910.605.761.01.05 2008 Infraestructuras caminos rura-
les: 800.000 euros.
5 0910.605.761.01.05 2009 Infraestructuras caminos rura-
les: 800.000 euros.
Cuarto: Facultar al Diputado Foral del Departamento de
Desarrollo del Medio Rural para dictar cuantos actos sean nece-
sarios para el desarrollo, interpretación y ejecución del presente
Acuerdo.
El presente Acuerdo es definitivo y pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo las personas interesadas interponer contra
el mismo recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso Administrativo de Donostia-San Sebastián,
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publi-
cación. Con carácter previo a la utilización de dicha vía las per-
sonas particulares podrán interponer recurso de reposición ante
este Consejo de Diputados en el plazo de un mes desde la fecha
antes citada, todo ello sin perjuicio de la interposición de cual-
quier otro que se estime oportuno».
Donostia-San Sebastián, a 2 de setiembre de 2008.—El
secretario técnico, Alfonso Acarreta Rodriguez.
(7508)
(9868)
ANEXO I
Bases reguladoras de la concesión de ayudas destina-
das a financiar inversiones en infraestructuras rurales
a los municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa
incluidos en el Programa Landagipuzkoa 32.
1.ª Objeto de la subvención.
Las subvenciones tienen por objeto financiar las inversiones
realizadas por los Ayuntamientos de los municipios del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuya población de derecho a
31 de diciembre de 2005 (datos oficiales del EUSTAT), no
excedía de 1.000 habitantes, incluídos en el programa Landa-
gipuzkoa 32, en la construcción y mejora de caminos y abaste-
cimientos de agua en el medio rural.
2.ª Beneficiarios.
2.1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los
Ayuntamientos de los siguientes municipios del Territorio
Histórico de Gipuzkoa, cuya población de derecho a 31 de
diciembre de 2005 (datos oficiales del EUSTAT) no excedía de
1.000 habitantes, incluidos en el programa Landagipuzkoa 32:
Baliarrain, Orexa, Gaintza, Gaztelu, Altzaga, Beizama,
Orendain, Arama, Larraul, Mutiloa, Zerain, Elduain, Leintz-
Gatzaga, Albiztur, Abaltzisketa, Belauntza, Alkiza, Hernialde,
Altzo, Aduna, Leaburu, Gabiria, Ikaztegieta, Bidegoien, Ezkio-
Itsaso, Berrobi, Itsasondo, Lizartza, Errezil, Aizarnazabal,
Olaberria y Amezketa; además, no deben incurrir en ninguna de
las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
los apartados 2, 3 y 4 del artículo 12 de la Norma Foral 3/2007,
de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de
Gipuzkoa, y deben cumplir los demás requisitos que se señalan
en las presentes bases.
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008
27.921

Page 3
2.2. Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluko
2., 3. eta 4. paragrafoetan xedatzen dituen debekuek ez dutela
ukitzen egiaztatu behar du diru laguntzaren onuradun izan nahi
duen udalak, eta hori egiaztatzeko, nahikoa izango du diru
laguntzaren eskabidearekin batera ardurapeko adierazpena aur-
keztea deialdian zehaztuko den ereduaren arabera.
3. Diruz laguntzeko jarduerak eta diru laguntzen batera-
garritasuna.
3.1. 2. oinarrian aipatu udalek egiten dituzten gastu guz-
tiak izango dira diruz laguntzekoak, baldin eta gastu horiek
landa ingurunean bide berriak egin edo daudenak hobetzeko eta
ur hornidurak egitekoak badira.
3.2. Jarduera horiekin zerikusi duten proiektuak idatzi eta
lanak zuzentzeko ordainsariak ere diruz lagun daitezke.
3.3. Oinarri arautzaile hauetan aurreikusitako diru lagun-
tzak bateraezinak izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiak
onartu eta Landa Garapenerako Eskualde Elkarteek kudeatzen
dituzten landa garapenerako eskualde programen barruan
emandako diru laguntzekin. Horiek horrela, aipatutako landa
garapenerako eskualde programetan aurreikusten diren landa
azpiegituretako proiektuak ez dira diruz laguntzeko jardueratzat
joko, gastu horiek beraz ez dira sartuko.
3.4. Alabaina, oinarri arautzaile hauetan aurreikusitako
diru laguntzak bateragarriak izango dira bestelako herri admi-
nistrazioek, erakunde publiko edo pribatuek, estatalek edo
nazioartekoek emandako diru laguntzekin, horiek xede bera
dutenean edota xede bera ere baitan hartzen dutenean.
4. Diru laguntzaren zenbatekoa.
4.1. Oinarri hauen bidez banatutako diru laguntzek diruz
laguntzeko jardueraren zenbatekoaren %80 arte estaliko dute; hala
ere, ehuneko horrekin ateratzen den kopuruak ezingo du ehun eta
berrogeita hamar mila euro (150.000) baino gehiago izan.
4.2. Diruz laguntzekoak izan daitezkeen inbertsioak
baloratzeko, I. a) eranskinean adierazitako eraikuntza kostuei
buruzko moduluak erabiliko dira.
5. Eskaera aurkezteko epe eta lekua.
5.1. Udalerri interesdunek Landa Ingurunearen
Garapeneko Departamentuaren erregistroan aurkeztuko dituzte
eskaerak edota Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistroren
batean edo erakunde horrekin hitzartutako edozein erregistro-
tan, edota Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992
Legeko 38.4 artikuluan aurreikusitako beste edozein bide erabi-
liz. Eskaerak aurkezteko epea deialdian ezarriko da.
5.2. Halaber, deialdian ezarritako eskabidea erabiliko da,
eta diruz lagundu nahi den jarduera bakoitzeko eskabide eredu
hori bete behar da.
6. Diru laguntzak emateko prozedura eta irizpideak.
6.1. Diru laguntzak emateko prozedura lehiaketarena
izango da.
6.2. Honakoak dira diru laguntzak emateko erabiliko
diren balorazio irizpideak:
a) Interes orokorreko bideak edo ur hornidurak 50 puntu.
2.2. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario de las subvenciones
que se establecen en el artículo 12, apartados 2, 3 y 4 de la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, podrá realizarse mediante
la presentación de una declaración responsable que se acom-
pañe a la solicitud de subvención, según modelo que se con-
crete en la correspondiente convocatoria.
3.ª Actuaciones subvencionables y compatibilidad de las
subvenciones.
3.1. Serán subvencionables todos aquellos gastos realiza-
dos por los Ayuntamientos de los municipios a los que se refiere
la base 2.ª en las inversiones destinadas a la construcción y
mejora de caminos y abastecimientos de agua en el medio rural.
3.2. Asimismo, podrán ser subvencionados los honorarios
correspondientes a la redacción de los proyectos y dirección de
obras relacionadas con las actuaciones citadas en el apartado
anterior.
3.3. Las subvenciones previstas en estas bases reguladoras
serán incompatibles con las subvenciones otorgadas a través de
los programas comarcales de desarrollo rural gestionados por las
Asociaciones Comarcales de Desarrollo Rural y aprobados por
la Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que los proyectos de
infraestructuras rurales que hayan sido contemplados en los
referidos programas comarcales de desarrollo rural, no tendrán
la consideración de gasto subvencionable, quedando excluidos.
3.4. No obstante, las subvenciones previstas en estas
bases reguladoras serán compatibles con las subvenciones otor-
gadas por otras Administraciones Públicas o por entidades
públicas o privadas, estatales o internacionales, que coincidan
en su objeto o en las que se contemple la misma finalidad.
4.ª Cuantía de la subvención.
4.1. Las ayudas podrán alcanzar hasta el 80% del importe
de la actuación subvencionable, sin que pueda, dicho importe
superar la cifra de ciento cincuenta mil (150.000) euros.
4.2. Para la valoración de las inversiones auxiliables se
utilizarán los módulos relativos a los costes de construcción
indicados en el anexo I a) de las presentes bases reguladoras.
5.ª Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
5.1. Los municipios interesados presentarán las solicitu-
des en el Registro del Departamento de Desarrollo del Medio
Rural o en alguna de las oficinas de Registro propias o concer-
tadas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin perjuicio de cual-
quiera de los restantes medios señalados por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El plazo para presentar las solicitudes se esta-
blecerá en la correspondiente convocatoria.
5.2. Asimismo, el modelo de solicitud será el establecido
en la correspondiente convocatoria, debiéndose cumplimentar
un impreso por cada actuación para la que se solicite ayuda.
6.ª Procedimiento y criterios para la concesión de las
subvenciones.
6.1. El procedimiento de concesión de las subvenciones
será el de concurrencia competitiva.
6.2. Los criterios de valoración a tener en cuenta para la
concesión de las subvenciones serán los siguientes:
a) Caminos o abastecimientos de aguas de interés general
50 puntos.
27.922
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008

Page 4
b) Baserrietarako bideak edo ur hornidurak:
b-1) Ukitutako baserriaren nekazaritza jarduera 0tik 20
puntura.
— Azienda duen baserria izatea 10 puntu.
— Barazkigintza trinkoa 5 puntu.
— Fruitu hazkuntza 5 puntu.
b-2) Jarduerak eragindako pertsonen kopurua 0tik 20 pun-
tura:
— 1 edo 2 lagun 5 puntu.
— 3 edo 4 lagun 10 puntu.
— 5 edo 6 lagun 15 puntu.
— 6 lagunetik gora 20 puntu.
b-3) Baserritik herrigunerako tartea 0tik 20 puntura:
— 1 km-tik behera 5 puntu.
— 1 km-tik 2ra 10 puntu.
— 2 km-tik 3ra 15 puntu.
— 3 km-tik gora 20 puntu.
7. Prozedura antolatu eta bideratzeko organo eskuduna.
Landa Ingurunearen Garapeneko Departamentuaren Landa
Garapeneko eta Nekazaritza Egituretako Zerbitzua da proze-
dura bideratuko duen organoa. Zerbitzu horrek premiazkotzat
jotzen dituen adina jarduera egingo ditu ofizioz, proposamena-
ren oinarri izango diren datuak zehaztu, ezagutu eta egiaztatze-
arren.
8. Ebaluazio batzordea.
8.1. Aurkeztutako eskaerak aztertu eta ebaluatzeko, oina-
rri arautzaile hauetan eta gainontzeko araudietan ezarritako iriz-
pide eta moduluak erabiliko ditu horretarako berariaz eratuko
den ebaluazio batzordeak. Batzorde hori era honetara osatuko
da:
— Nekazaritza eta Landa Garapeneko zuzendari nagusia,
batzordeburua izango dena.
—Landa Garapeneko eta Nekazaritza Azpiegituretako
Zerbitzuko burua.
— Landa Garapeneko eta Nekazaritza Egituretako Zerbi-
tzuko teknikaria, nekazaritza azpiegituren arduraduna.
— Departamentuko idazkari teknikoa, batzordeko idazkaria
izango dena.
8.2 . Batzorde horrek, bere eginkizuna hobeto gauzatze-
arren, teknikarien aholkularitza eska dezake, baita txosten tekni-
koak ere. Batzorde horrek, halaber, Landa Ingurunearen
Garapeneko Departamentuko foru diputatuari bidaliko dio eska-
tutako diru laguntza onesten edo ezesten duen proposamena.
9. Diru laguntzak emateko ebazpena.
9.1. Diru laguntzak emateko ebazpena ematea Diputatuen
Kontseiluari edo Landa Ingurunearen Garapeneko Departa-
mentuko foru diputatuari dagokio; martxoaren 27ko 3/2007
Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei
buruzkoak, 9.1. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.
9.2. Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 42. arti-
kuluan xedatutakoarekin bat etorriz, diru laguntzari buruzko
ebazpena eman eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilekoa
da. Epe hori berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe
igarotzen bada, interesdunek legitimatuta egongo dira bere
eskaera isiltasun administratiboaz ezetsi dela ulertzeko.
b) Caminos o abastecimientos de aguas a caseríos:
b-1) Actividad agraria del caserío afectado de 0 a 20 pun-
tos.
— Ganado en la explotación 10 puntos.
— Horticultura intensiva 5 puntos.
— Fruticultura 5 puntos.
b-2) N.º de personas afectadas por la actuación de 0 a 20
puntos:
— 1 ó 2 personas 5 puntos.
— 3 ó 4 personas 10 puntos.
— 5 ó 6 personas 15 puntos.
— Más de 6 personas 20 puntos.
b-3) Distancia del caserío al núcleo urbano de 0 a 20 puntos:
— Menos de 1 km. 5 puntos.
— De 1 a 2 km. 10 puntos.
— De 2 a 3 km 15 puntos.
— Más de 3 km 20 puntos.
7.ª Órgano competente para la ordenación e instrucción
del procedimiento.
El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de
Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias del Departamento de
Desarrollo del Medio Rural, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta.
8.ª Comisión de evaluación.
8.1. Para el análisis y evaluación de las solicitudes pre-
sentadas conforme a los criterios y módulos de valoración esta-
blecidos en las presentes bases reguladoras y demás normativa
de aplicación, se constituirá una Comisión de Evaluación cuya
composición será la siguiente:
— El Director General de Agricultura y Desarrollo Rural,
que será el presidente de la Comisión.
— El Jefe de Servicio de Desarrollo Rural y Estructuras
Agrarias.
— El técnico del Servicio de Desarrollo Rural y Estructuras
Agrarias, responsable de Infraestructuras Agrarias.
— El Secretario Técnico del Departamento, que actuará
como secretario de la Comisión.
8.2. Dicha Comisión, que podrá solicitar el asesoramiento
y la emisión de los informes técnicos pertinentes para realizar
su cometido, elevará al Diputado titular del Departamento de
Desarrollo del Medio Rural, propuesta de concesión o desesti-
mación, en su caso, de las solicitudes de ayuda.
9.ª Resolución de concesión.
9.1. La resolución del procedimiento de concesión corres-
ponderá al Consejo de Diputados o al Diputado Foral del
Departamento de Desarrollo del Medio Rural, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
9.2. A efectos de lo establecido en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución
del procedimiento será de seis meses. El transcurso de dicho
plazo sin haberse dictado y notificado resolución expresa, legi-
tima a las entidades interesadas para entender desestimada por
silencio administrativo la solicitud.
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008
27.923

Page 5
10. Diru laguntzak ordaintzea.
10.1. Gipuzkoako Foru Aldundiak era honetara ordain-
duko dizkie udalei emandako diru laguntzak:
a) Diru laguntza emateko erabakia hartu eta berehala,
emandako diru laguntzaren %50 aurreratuko da.
b) Gainontzeko %50, diruz lagundutako jarduera erabat
gauzatu dela egiaztatzen duten zurigarriak aurkeztu ondoren.
10.2. Gipuzkoako Foru Aldundiak aurreko b) paragrafoan
adierazitako ordainketa egiteko, udal administrazioak Landa
Ingurunearen Garapeneko Departamentura bidali behar ditu
honako dokumentuak:
— Udal onuradunak berari diru laguntza ordaintzeko egingo
duen eskaera, eta horrekin batera martxoaren 27ko 3/2007 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruz-
koak, 32.5. artikuluan xedatzen dituen diru laguntzak kobra-
tzeko eskakizunak betetzen dituela egiaztatzeko agiriak.
— Diruz lagundutako jardueran egindako gastu eta inber-
tsioen zerrenda sailkatua, hartzekoduna eta dokumentua identi-
fikatuz, eta zenbatekoa, jaulkipen data eta, kasua balitz, ordain-
keta data adieraziz.
— Fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan antzeko
froga balioa duten edo administrazioan eragina duten agiriak,
diruz lagundutako jarduera gauzatu dela egiaztatzeko.
— Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru
sarrera eta subentzio batzuen zerrenda.
10.3. Gipuzkoako Foru Aldundiak udal onuradunei eska
diezaieke, beharrezkotzat jotzen badu, egindako gastuak eta
xedea egiaztatzeko premiazkotzat jotzen duen dokumentazio
osagarria aurkezteko.
10.4. Landa Ingurunearen Garapeneko Departamentuko
Nekazaritza eta Landa Garapeneko zuzendari nagusiak izenda-
tutako teknikariak edo teknikariek lanak ikuskatuko dituzte,
ikusketaren ondoriozko txostena egingo dute eta, egoki balitz,
ordaintzeko proposamena eta udalak aurkeztutako egiaztagiriak
ekarriko dituzte Departamentura.
11. Lanak gauzatzeko epea.
11.1. Diru laguntzaren xedeko jarduerak erabat gauzatuta
egon behar dira dagokion deialdian ezarritako epearen barruan.
11.2. Aparteko kasuetan, betiere Landa Ingurunearen
Garapeneko Departamentuak halakotzat jotzen duenetan, depar-
tamentu honek lanak gauzatzeko epea luzatzeko baimena eman
dezake. Luzapen horren iraupena diruz lagundutako jarduera
konkretuan gertatu diren zirkunstantzien arabera finkatuko da,
baina luzapen hori inolaz ere ez da izango sei hiletik gorakoa.
12. Udal onuradunen betebeharrak.
Oinarri arautzaile hauetan ezarritako diru laguntzak jasoko
dituzten udalek, arau hauetan berariaz ezarritako betebeharrez
gain, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoak, hori garatzeko
Erregelamenduak (apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaz
onartuak) eta gainerako araudi aplikagarriak ezarritako betebe-
harrak ere bete behar dituzte.
13. Baliabide ekonomikoak.
Hala badagokio, eman daitezkeen diru laguntzak deialdia-
ren urteko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aurrekontu
Orokorren kargura finantzatuko dira. Deialdiak ezarriko du diru
laguntzak aurrekontuko zein kredituren kargurakoak izango
diren.
10.ª Pago de las subvenciones.
10.1. La Diputación Foral de Gipuzkoa hará efectivas las
subvenciones en favor de los Ayuntamientos beneficiarios del
siguiente modo:
a) Un pago anticipado por importe del 50% de la cantidad
concedida en el momento de la concesión de la subvención.
b) El 50% restante, una vez justificada documentalmente
la ejecución total de la actuación subvencionada.
10.2. Para que la Diputación Foral de Gipuzkoa efectúe el
abono señalado en el apartado b) de la base anterior, la
Administración Municipal deberá remitir al Departamento de
Desarrollo del Medio Rural los siguientes documentos:
—Solicitud del Ayuntamiento beneficiario, pidiendo el
abono, adjuntando documentación justificativa de que cumple
los requisitos que para el pago de subvenciones se indican en el
artículo 32.5 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
— Relación clasificada de los gastos e inversiones de la
actuación subvencionada, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de
pago.
— Facturas o documentos de valor probatorio equivalente
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
acreditativos de la ejecución de la actuación subvencionada.
— Relación de otros ingresos y subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada.
10.3. La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá requerir a
los Ayuntamientos beneficiarios, en caso de estimarlo necesario,
la aportación de la documentación complementaria que estime
necesaria a fin de comprobar los gastos realizados y su destino.
10.4. El técnico o técnicos al efecto designados por la
Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural del
Departamento de Desarrollo del Medio Rural girarán visita de
inspección de las obras, emitirán el correspondiente informe y,
en su caso, la propuesta de abono, a la que acompañarán la
documentación acreditativa presentada por el Ayuntamiento.
11.ª Plazo para la ejecución de las actuaciones.
11.1. Las actuaciones objeto de subvención deberán que-
dar totalmente ejecutadas antes del plazo señalado en la convo-
catoria correspondiente.
11.2. En supuestos excepcionales, cuya justificación será
apreciada por el Departamento de Desarrollo del Medio Rural,
este Departamento podrá conceder una prórroga del plazo de
ejecución cuya duración se fijará en función de las circunstan-
cias que concurran en la concreta actuación subvencionada y
que, en todo caso, no podrá exceder de seis meses.
12.ª Obligaciones de los Ayuntamientos beneficiarios.
Los Ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones estable-
cidas en estas bases reguladoras, además de las obligaciones
expresamente contempladas en las mismas, deberán cumplir las
demás obligaciones establecidas en la Norma Foral 3/2007, de 27
de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa,
en su Reglamento de desarrollo (aprobado por Decreto Foral
24/2008, de 29 de abril) y en el resto de normativa aplicable.
13.ª Recursos económicos.
Las subvenciones que, en su caso, puedan otorgarse se
financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa del año de la convocatoria. La
convocatoria establecerá los créditos presupuestarios con cargo
a los cuales se financiarán las subvenciones.
27.924
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008

Page 6
14. Ebazpena aldatzea.
Diru laguntza emateko eta ordaintzeko kontuan izan diren
baldintzetan egiten den edozein aldaketak, baldin eta diru
laguntzaren xedea betetzat jotzen bada, edota gehienez eman
daitekeen diru laguntza gainditzeak beste diru laguntza batzuk
ere bateratu direlako, diru laguntza emateko ebazpena aldatzea
ekar dezake. Horrelako kasuetan, eskumena duen organo
kudeatzaileak dagokion ebazpena emango du laguntzen zenba-
tekoak egokitzeko.
15. Ez betetzea eta diru laguntzak itzultzea.
Onuradunak, oinarri hauetan eta gainontzeko araudietan
ezarritako eskakizunen bat edo beharkizunen bat ez betetzeak
diru laguntza jasotzeko eskubidea guztiz edo zati batean galtzea
eragin dezake, baita jasotako diru laguntza itzuli beharra ere
berandutza interes eta guzti, martxoaren 27ko 3/2007 Foru
Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei
buruzkoak, 35. artikuluan xedatzen duenaren arabera eta horren
garapenerako Erregelamenduak, apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretuak onartu zuenak, 63. artikuluan eta ondorengoetan
xedatzen duenaren arabera, eta gainera aipatutako Foru Arauak
49. artikuluan xedatzen duenetik ondoriozta daitezkeen eran-
tzukizunei egin beharko die aurre.
16. Araudi aplikagarria.
Diru laguntza hauei oinarri arautzaile hauetan eta laguntzak
banatzeko egiten diren deialdietan ezarritakoaz gain, martxo-
aren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko diru laguntzak arautzen dituena, eta foru arau hori
garatzeko Erregelamendua, apirilaren 29ko 24/2008 Foru
Dekretuak onartu zuena, aplikatuko zaizkie, baita zuzenbide
administratiboko gainerako arauak ere, eta besterik ezean,
zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira.
14.ª Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión y pago de la ayuda, siempre que se entienda cumplida el
objeto de ésta y, en su caso, la superación del límite máximo de la
cuantía subvencionable por obtención concurrente de otras sub-
venciones, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión de las subvenciones. A estos efectos, por el órgano ges-
tor competente se dictará la oportuna resolución de modificación
en la que se ajustarán los importes de las subvenciones concedidas.
15.ª Incumplimiento y reintegro de las subvenciones.
El incumplimiento por parte del ayuntamiento beneficiario
de cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en
las presentes bases y demás normativa aplicable, dará lugar a la
declaración de la pérdida total o parcial del derecho a la per-
cepción de la subvención y a la obligación de reintegrar ésta
con los intereses de demora correspondientes, conforme a lo
dispuesto en el artículo 35 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de
marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa y
artículos 63 y siguientes de su Reglamento de desarrollo, apro-
bado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril, y a las respon-
sabilidades que de ello pudieran derivarse, según lo dispuesto
en el artículo 49 y siguientes de dicha Norma Foral.
16.ª Régimen jurídico.
Estas subvenciones se regirán, además de por las presentes
bases reguladoras y las correspondiente convocatorias, por la
Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del
Territorio Histórico de Gipuzkoa y su Reglamento de desarro-
llo, aprobado por Decreto Foral 24/2008, de 29 de abril, las res-
tantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se
aplicarán las normas de derecho privado.
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008
27.925
I a) ERANSKINA
INBERTSIOAK BALORATZEKO MODULUAK
Unitatea
Unitateen deskribapena
Unitate prezioa
(€)
LANDA INGURUNEKO BIDEEN MODULUAK
Tn.
Harrobiko hartxintxarra (dena bat), bidea taxutu eta indartzeko erabiliko dena, hori zabaldu, rezebatu,
hezetu, trinkotu eta lautzea barne.
22
Tn.
Harrobiko hartxintxarra (balastoa), bidea taxutu eta indartzeko erabiliko dena, hori zabaldu, rezebatu,
hezetu, trinkotu eta lautzea barne.
22
M³.
HM-20/B/25/I hormigoia, gutxienez 15 cm-ko lodierako hormigoizko zoladura egiteko, kofratu eta
deskofratu, dardaraketaz trinkotu, junturak zerratu eta amaierako akabera ematea.
120
M².
HM-20/B/25/I hormigoizko zoladura, gutxienez 15 cm-ko lodierakoa, kofratu eta deskofratu, dardaraketaz
trinkotu, junturak zerratu eta amaierako akabera ematea.
22
M².
15x15x6 cm-ko mailazoa.
4,5
Unit.
HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurria 60x60x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan
bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.
350
Unit.
HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurria 80x80x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta lekuan
bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat amaituta.
450
Unit.
HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 100x100x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta
lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat
amaituta.
500
Ml.
Lurrean egindako areka garbitzea, batez beste 50 cm-ko zabalerakoa, lur soberakian isurtegira garraiatzea
barne.
2
Ml.
HM-20/B/25/I hormigoizko areka egitea, batez beste 50 cm-ko zabalerakoa eta 30 cm-ko sakonerakoa,
kofratzea eta deskofratzea, hormigoia zabaldu eta amaierako lausotzea.
26
M².
Lurrazala prestatzea dena batekin (10 cm inguruko lodierakoa), zabaltzea, hezetzea eta trinkotzea barne.
5
Tn.
Bituminosoaren nahasketa beroan, G-20, S-12 motakoak, kareharria batxeak bete eta arraildutako zonak
lausotzeko, argamasa egin, garraiatu, zabaldu eta trinkotzea barne.
70
M².
Asfaltatzea bituminosoaren nahasketa beroarekin, D-12 ofita motarekin, gutxienez 5 cm-ko geruza jartzea,
zabaltzea eta trinkotzea barne.
13

Page 7
Unitatea
Unitateen deskribapena
Unitate prezioa
(€)
M³.
Lurrak higitzea baliabide mekanikoz, material soberakina isurtegira eramatea eta horko kanona ordaintzea
barne.
10
M³.
Lurrean induskatzea lubeta eratzeko.
8
Tn.
Harrobitik ateratako 500-800 kilo inguruko kareharria lubeta eratzeko, induskatzea, garraiatzea eta jartzea
barne.
30
Ml.
Lurrean zanga bat egitea drainatzeko, 0,50x0,70 m-koa, materiala kentzea, 120 mm-ko hodi porotsua jartzea
eta zanga oso-osoa hartxintxarrez estaltzea barne.
45
H.
Bide lanetan arituko den langilearen eskulana.
18
Ml.
HM-20/B/25/I hormigoizko zoladurako bidea, batez besteko zabalera 3 m-koa eta lodiera gutxienez 15 cm-
koa, hormigoiz kofratu eta deskofratzea, dardaraz trinkotzea, junturak zerratzea eta amaierako akabera
ematea barne.
66
Ml.
HM-20/B/25/I hormigoizko zoladurako bidea, batez besteko zabalera 3 m-koa eta lodiera gutxienez 10 cm-
koa harrobiko harritxintxarrez (dena bat), ondo trinkotuta, hormigoiz kofratu eta deskofratzea, dardaraz
trinkotzea, junturak zerratzea eta amaierako akabera barne.
84
Ml.
Nahasketa bituminoso beroarekin egindako zoladurako bidea, D-12 ofita motarekin, batez besteko zabalera
3 m-koa eta lodiera gutxienez 5 cm-koa, geruza ematea eta trinkotzea barne.
39
Ml.
Nahasketa bituminoso beroarekin egindako zoladurako bidea, D-12 ofita motarekin, batez besteko zabalera
3 m-koa eta lodiera gutxienez 5 cm-koa, lehengo zoruko zuloak eta arraildurak S-12 erako nahasketa
bituminosoarekin konpontzeko parte proportzionala, nahasketa zabaldu eta trinkotzea barne.
48
UR HORNIDURARAKO MODULUAK
Ml.
Lurrean zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,30 m zabalera batez beste eta sakonera gutxienez 0,40
m-koa hodiak sartzeko, hondoan 10 cm-ko hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta
lursaila bere onera ekartzea barne.
17
Ml.
Arrokan zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,30 m zabalera batez beste eta sakonera gutxienez 0,40
m-koa hodiak sartzeko, hondoan 10 cm-ko hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta
lurrak bere onera ekartzea barne.
24
Ml.
Lurrean zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,50 m zabalera batez beste eta sakonera gutxienez 0,60
m-koa hodiak sartzeko, hondoan 10 cm-ko hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta
lursaila bere onera ekartzea barne.
18
Ml.
Arrokan zanga ireki eta ixtea baliabide mekanikoz; 0,40 m zabalera batez beste eta sakonera gutxienez 0,60
m-koa hodiak sartzeko, hondoan 10 cm-ko hondar geruza, soberakinak zabortegira garraiatu eta botatzea eta
lurrak bere onera ekartzea barne.
28
M³.
Zangak kareharri zehatuaz betetzea, hodiaren ohatze eta babeserako, hori ekarri, zabaldu eta eskuz edo
tresna mekanikoz trinkotzea barne.
15
M².
Zoladura edo hormigoizko zola ebakitzea (luzera neurriak ebakiaren sakoneraren arabera) diamantezko
diskoarekin, kale eta galtzadetako zoruetan, zuinketa, obrako makineria laguntzailea eta zeharkako gastuak
barne.
44
Zoladura edo hormigoi masazko zola jasotzea, 15-20 cm-ko lodierakoa, hondeatzeko makinaz, zaborrak
jasotzea kargatze oinera eta zeharkako gastuak barne.
7
Ml.
Dentsitate baxuko polietilenozko hodi malgua, Ø 32 mm –koa eta 10 atmosferakoa, kolore beltzean, UNE
53.131-ISO, pieza bereziak barne eta erabat instalatuta.
3
Ml.
Dentsitate altuko polietilenozko hodi malgua, Ø 63 mm-koa eta 10 atmosferakoa, kolore beltzean, UNE
53.131-ISO, pieza bereziak barne eta erabat instalatuta.
6,5
Ml.
Burdinurtu harikorreko DN 100 hodia, ur horniketarako, muntatzea barne.
27
Unit.
HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 40x40x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta
lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat
amaituta.
280
Unit.
HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 60x60x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta
lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat
amaituta.
350
Unit.
HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 80x80x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta
lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat
amaituta.
450
Unit.
HM-20/B/25/I hormigoizko erregistroa, neurriak 100x100x1 eta batez beste 1,50 m-ko sekzioa duena eta
lekuan bertan egina, zuloa egin, kofratu eta deskofratu, hormigoizko zola eta estalkia jartzea barne, erabat
amaituta.
500
1. OHARRA.- Bide berrietan hormigoizko arekaren eta saneamendu sistemaren, hodiaren eta kutxatilen gastuak ere kontuan izan behar
dira, beharrezkotzat jotzen denean.
2. OHARRA.- Hemengo prezioei BEZa gehitu behar zaie (% 16).
27.926
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008

Page 8
ANEXO I a)
MODULOS PARA LA VALORACION DE LAS INVERSIONES
Ud.
Descripción de unidades
Precio Ud
(€)
MODULOS DE CAMINOS RURALES
Tn.
Material granular de cantera (todo uno), a emplear en perfilado y refuerzo de camino, incluso extendido
recebado, humectación compactación y rasanteo.
22
Tn.
Material granular de cantera (balasto), a emplear en perfilado y refuerzo de camino, incluso extendido
recebado, humectación compactación y rasanteo.
22
M³.
Hormigón HM-20/B/25/I, a emplear en pavimento de hormigón de 15 cm de espesor mínimo, incluso
encofrado y desencofrado, vibrado, aserrado de juntas y terminación final.
120
M².
Pavimento de hormigón HM-20/B/25/I, de 15 cms de espesor mínimo, incluso encofrado y desencofrado,
vibrado, aserrado de juntas y terminación final.
22
M².
Mallazo de 15x15x6 cms.
4,5
Ud.
Registro de hormigón HM-20/B/25/I de medidas 60x60x1 a 1,50 de sección media construída in situ,
incluso excavación, encofrados y desencofrados, solera y tapa de hormigón, totalmente terminado.
350
Ud.
Registro de hormigón HM-20/B/25/I de medidas 80x80x1 a 1,50 de sección media construída in situ,
incluso excavación, encofrados y desencofrados, solera y tapa de hormigón, totalmente terminado.
450
Ud.
Registro de hormigón HM-20/B/25/I de medidas 100x100x1 a 1,50 de sección media construída in situ,
incluso excavación, encofrados y desencofrados, solera y tapa de hormigón, totalmente terminado.
500
Ml.
Limpieza de cuneta en tierra de 50cm de anchura media, incluso transporte de sobrante a vertedero.
2
Ml.
Cuneta de hormigón HM-20/B/25/I, con anchura media de 50 cm y profundidad 30 cm, incluso encofrado y
desencofrado, extendido y raseado final.
26
M².
Preparación de superficie de terreno con todo uno (aprox 10 cm de espesor), incluído extendido,
humectación y compactado.
5
Tn.
Mezcla bituminosa en caliente, tipos G-20, S-12, caliza para perfilado de baches y regularización de de
zonas agrietadas, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación.
70
M².
Asfaltado con mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofita, incluído riego de imprimación con un espesor
mínimo de 5 cms., extendido y compactado.
13
M³.
Movimiento de tierra por medios mecánicos, incluso transporte de material sobrante a vertedero y canon
vertedero.
10
M³.
Excavación en tierra para formación de escollera.
8
Tn.
Piedra caliza de 500-800 kg. de peso procedente de cantera en formación de escollera, incluso excavación
transporte y colocación.
30
Ml.
Apertura en tierra para zanja drenante, de 0,50x0,70 m, incluso retirada del material, colocación de tubería
de 120 mm. Poroso y cierre de zanja con grava en su totalidad.
45
H.
Mano de obra de operario en labores de realización de camino.
18
Ml.
Camino de pavimento de hormigón HM-20/B/25/I de 3 m de anchura media y 15 cms de espesor mínimo,
incluso encofrado y desencofrado de hormigón, vibrado, aserrado de juntas y terminación final.
66
Ml.
Camino de pavimento de hormigón HM-20/B/25/I de 3 m de anchura media y 15 cms de espesor mínimo,
incluso reparación de firme con 10 cms. de material granular de cantera (todo uno), perfectamente
compactado, encofrado y desencofrado de hormigón, vibrado, aserrado de juntas y terminación final.
84
Ml.
Camino de pavimento de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofita, de 3 m de anchura media y 5 cms de
espesor mínimo, incluído riego de imprimación, extendido y compactación.
39
Ml.
Camino de pavimento de mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 ofita, de 3 m de anchura media y 5 cms de
espesor mínimo, incluso parte proporcional de reparación de firme con de mezcla bituminosa tipo S-12
caliza en reparación de baches y grietas, incluso extendido y compactación.
48
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008
27.927

Page 9
Ud.
Descripción de unidades
Precio Ud
(€)
MODULOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Ml.
Apertura y cierre de zanja en tierra, por medios mecánicos, de 0,30 m de anchura media y 0,40 m de
profundidad mínima, para tuberías, incluso lecho de arena de 10 cm, transporte y descarga de sobrantes a
vertedero y reposición de terreno.
17
Ml.
Apertura y cierre de zanja en roca, por medios mecánicos, de 0,30 m de anchura media y 0,40 m de
profundidad media, para tuberías, incluso lecho de arena de 10 cm, transporte y descarga de sobrantes a
vertedero y reposición de terreno.
24
Ml.
Apertura y cierre de zanja en tierra, por medios mecánicos, de 0,50 m de anchura media y 0,60 m de
profundidad mínima, para tuberías, incluso lecho de arena de 10 cm, transporte y descarga de sobrantes a
vertedero y reposición de terreno.
18
Ml.
Apertura y cierre de zanja en roca, por medios mecánicos, de 0,40 m de anchura media y 0,60 m de
profundidad mínima, para tuberías, incluso lecho de arena de 10 cm, transporte y descarga de sobrantes a
vertedero y reposición de terreno.
28
M³.
Relleno de arena procedente de machaqueo de piedra caliza, en camas y protección de tubería, incluso
suministro, extendido y compactado manual o mecánico.
15
M².
Corte de pavimento ó solera de hormigónen masa(medidas de longitud por profundidad de corte), con
cortadora de disco diamante, en suelos de calles o calzadas, incluso replanteo, maquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos.
44
Levantado de pavimento ó solera de hormigón en masa, de 15-20 cm de espesor, con retropala excavadora,
incluso retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
7
Ml.
Tubería de polietileno de baja densidad y flexible de Ø 32 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53.131-ISO,
incluso piezas especiales, totalmente instalada.
3
Ml.
Tubería de polietileno de alta densidad y flexible de Ø 63 mm y 10 Atm en color negro, UNE 53.131-ISO,
incluso piezas especiales, totalmente instalada.
6,5
Ml.
Tubería DN 100 de fundición dúctil para abastecimiento, incluído montaje
27
Ud.
Registro de hormigón HM-20/B/25/I de medidas 40x40x1 a 1,50 de sección media construída in situ,
incluso excavación, encofrados y desencofrados, solera y tapa de hormigón, totalmente terminado.
280
Ud.
Registro de hormigón HM-20/B/25/I de medidas 60x60x1 a 1,50 de sección media construída in situ,
incluso excavación, encofrados y desencofrados, solera y tapa de hormigón, totalmente terminado.
350
Ud.
Registro de hormigón HM-20/B/25/I de medidas 80x80x1 a 1,50 de sección media construída in situ,
incluso excavación, encofrados y desencofrados, solera y tapa de hormigón, totalmente terminado.
450
Ud.
Registro de hormigón HM-20/B/25/I de medidas 100x100x1 a 1,50 de sección media construída in situ,
incluso excavación, encofrados y desencofrados, solera y tapa de hormigón, totalmente terminado.
500
NOTA1.- En caminos de nueva construcción habrá que computar los costos de la cuneta de hormigón y sistema de saneamiento, tubería y
arquetas de registro, cuando se considere necesario.
NOTA2.- A estos precios hay que añadir el I.V.A. (16%).
27.928
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008
II. ERANSKINA
Landagipuzkoa 32 programan sartuta dauden Gipuz-
koako Lurralde Historikoko udalerriek landa inguru-
neko azpiegituretan egindako inbertsioak finantza-
tzeko diru laguntzen 2008ko deialdia.
1. Eskaerak aurkezteko epea.
Eskaerak, deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratzen denetik 2008ko urriaren 30era arte aurkez daitezke,
bi egunak barruan direla. Eskaera A Eranskin modura doan ere-
duaren arabera aurkeztu ahal izango da.
ANEXO II
Convocatoria 2008 de las ayudas destinadas a los
municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa
incluídos en el Programa Landagipuzkoa 32 para
financiar inversiones en infraestructuras rurales.
1. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, conforme al modelo que se
acompaña como Anexo A, a partir de la fecha de publicación de
la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa y
hasta el 30 de octubre de 2008, ambos inclusive.

Page 10
2. Aurrekontu kredituak.
Deialdi honetarako 3.100.000 euro izendatu dira guztira,
aurrekontuko kontu-sail hauen kargura:
— Landa inguruneko azpiegiturak urak:
1 0910.605.761.01.04 2008: 1.000.000 euro.
5 0910.605.761.01.04 2009: 500.000 euro.
— Landa inguruneko azpiegiturak bideak:
1 0910.605.761.01.05 2008: 800.000 euro.
5 0910.605.761.01.05 2009: 800.000 euro.
3. Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.
3.1. Eskabide eredu arautuarekin batera honako doku-
mentuak ere aurkeztu behar dira nahitaez:
a) Bigarren oinarriko 2. paragrafoan aipatzen den bera-
riazko eta ardurapeko adierazpena, onuradun izaera lortzeko
debekuetan ez dagoela sartuta adieraziz.
b) Dagokion diru laguntza eskatzea erabakiz udalak har-
tutako akordioaren ziurtagiria. Horretan adierazi behar da uda-
lak eskatzen duen zenbatekoa, baita zenbateko hori jardueraren
kostu osoarekiko zenbatekoa den ere ehunekotan.
c) Egin nahi den jardueraren memoria, aurrekontua eta
planoak edota, beharko balitz, teknikari adituak idatzitako
proiektua.
d) Lanek ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko
kudeaketa garaiz eta behar bezala egiteko konpromisoa.
e) Diru laguntzarik jasoko ez duen jarduketaren zatirako
behar den kreditu zuzkidura egiteko konpromisoa.
f) Udal idazkariaren ziurtagiria, egin nahi den inber-
tsiorako eskatu edo jaso diren diru laguntzak argituz.
3.2. Eskatutako dokumentuak eskaerarekin batera aurkez-
ten ez badira edota aurkeztutakoak behar bezala bete edo osatu
ez badira, udal interesdunei hamar eguneko epe luzaezina
emango zaie atzemandako akatsak zuzentzeko. Bidenabar, jaki-
naraziko zaie atzemandako akatsak zuzentzen ez badituzte
eskaera bertan behera geldituko dela, Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
30/1992 Legeko 71. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz
3.3. Nolanahi ere, aurkeztutako eskaerak behar bezala uler-
tzeko eta ebaluatzeko egokitzat jotzen duen informazio osaga-
rria eska dezake Landa Ingurunearen Garapeneko Departa-
mentuak. Alabaina, zuzenean baztertzekoak izango dira beren
ezaugarriengatik diruz laguntzeko kasuetan sartzen ez diren
eskaerak.
4. Diru laguntzak emateko ebazpena jakinarazteko edo
argitaratzeko bidea.
Udal interesatuei banan-banan egingo zaien prozeduraren
ebazpenaren jakinarazpenez gain, emandako diru laguntzak
Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko dira, Gipuz-
koako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzko 2007ko
martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 17. artikuluan ezarrita-
koaren arabera.
5. Lanak gauzatzeko epea.
Diru laguntzaren xedeko jarduerak erabat gauzatuta egon
behar dira 2009ko abenduaren 1a baino lehen.
2. Créditos presupuestarios.
La dotación presupuestaria para esta convocatoria asciende
a la cantidad total de 3.100.000 euros, con cargo a las siguien-
tes partidas presupuestarias:
— Infraestructuras rurales aguas:
1 0910.605.761.01.04 2008: 1.000.000 euros.
5 0910.605.761.01.04 2009: 500.000 euros
— Infraestructuras caminos rurales:
1 0910.605.761.01.05 2008: 800.000 euros.
5 0910.605.761.01.05 2009: 800.000 euros.
3. Documentación a presentar con la solicitud.
3.1. Junto con el modelo normalizado de solicitud se
acompañarán necesariamente los siguientes documentos:
a) Declaración expresa y responsable de no estar incurso
en las causas de prohibición para obtener la condición de enti-
dad beneficiaria a la que se hace referencia en el apartado 2 de
la base segunda.
b) Certificación del acuerdo municipal por el que se
resuelve solicitar la ayuda correspondiente, con indicación de la
cuantía solicitada y del porcentaje que representa respecto del
coste total de la actuación.
c) Memoria, presupuesto y planos descriptivos de la
actuación que se pretende realizar, o en su caso, proyecto redac-
tado por técnico competente.
d) Compromiso de gestionar en tiempo y forma la obten-
ción de la disponibilidad de los bienes y derechos afectados por
las obras.
e) Compromiso de consignación de crédito para financiar
el importe de la actuación en la parte que no va a ser objeto de
subvención.
f) Certificación del secretario municipal expresiva de las
subvenciones solicitadas o percibidas para la inversión presen-
tada.
3.2. Si junto con la solicitud no se aportan los documen-
tos exigidos o se aportan de forma incompleta, se requerirá a los
municipios interesados para que en el plazo improrrogable de
diez días subsanen los defectos observados, con apercibimiento
de que de no hacerlo se producirá el desistimiento de la solici-
tud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
3.3. En todo caso, el Departamento de Desarrollo del
Medio Rural podrá solicitar cuanta información complementaria
considere necesaria para la adecuada comprensión y evaluación
de las solicitudes presentadas. No obstante, se considerarán
directamente rechazables las peticiones que por su propia natu-
raleza no puedan incluirse en los supuestos subvencionables.
4. Medio de notificación o publicación de la resolución de
concesión.
Además de la notificación individual de la resolución del
procedimiento que se practicará a los ayuntamientos interesa-
dos, las subvenciones concedidas serán publicadas en el
BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa, en los términos establecidos en
artículo 17 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de sub-
venciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
5. Plazo para la ejecución de las actuaciones.
Las actuaciones objeto de subvención deberán quedar total-
mente ejecutadas antes del 1 de diciembre de 2009.
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008
27.929

Page 11
II. A ERANSKINA / ANEXO II A
LANDAGIPUZKOA 32 PROGRAMAN SARTUTA DAUDEN GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO UDALEK LANDA
INGURUNEKO AZPIEGITURETAN EGINDAKO INBERTSIOAK FINANTZATZEKO LAGUNTZAK ESKATZEKO EREDUA
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS RURALES A
LOS MUNICIPIOS DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA LANDAGIPUZKOA 32
Eskabidea egiten duen udala:
Municipio solicitante: _______________________________________________________________________________________________
Udal arduraduna:
Responsable municipal: _____________________________________________________________________________________________
Eskatutako jarduketaren azalpena:
Descripción de la actuación solicitada: __________________________________________________________________________________
Aurrekontua:
Presupuesto: _______________________________________ euros €
Honako eskabide honi erantsitako agirien zerrenda xehakatuta:
Relación detallada de la documentación anexa a la presente solicitud:
Ƒ Berariazko eta ardurapeko adierazpena, II. B eranskineko ereduaren arabera, onuradun izateko debeku arrazoietatik eskatzailea
salbuetsirik dagoela adieraziz / Declaración expresa y responsable de no estar incurso en las causas de prohibición para obtener la
condición de entidad beneficiaria de las ayudas conforme al modelo que se contiene en el Anexo II B.
Ƒ Diru laguntza eskatzeko udalak hartutako erabakiaren ziurtagiria, eskatutako kopurua eta jarduketaren kostu osoari dagokion portzentajea
adierazita. / Certificación del acuerdo municipal por el que se resuelve solicitar la ayuda correspondiente, con indicación de la cuantía
solicitada y del porcentaje que representa respecto del coste total de la actuación.
Ƒ Egin nahi den jarduketa deskribatzen duten memoria, aurrekontua eta planoak, edo bere kasuan, teknikari adituak egindako proiektua./
Memoria, presupuesto y planos descriptivos de la actuación que se pretende realizar o, en su caso, proyecto redactado por técnico
competente.
Ƒ Obrak egin ahal izateko behar diren ondasun eta eskubideak lortzeko kudeaketa garaiz eta behar bezala egiteko konpromisoa./
Compromiso de gestionar en tiempo y forma la obtención de la disponibilidad de los bienes y derechos afectados por las obras.
Ƒ Diru laguntzarik jasoko ez duen jarduketaren zatirako behar den kreditua xedatzeko konpromisoa / Compromiso de consignación de
crédito para financiar el importe de la actuación en la parte que no va a ser objeto de subvención.
Ƒ Aurreikusitako proiekturako eskatutako edo jasotako diru laguntzak adierazten dituen udal idazkariaren ziurtagiria. / Certificación del
secretario municipal expresiva de las subvenciones solicitadas o recibidas para el proyecto solicitado.
Ƒ Diru laguntza jasotzen bada, laguntza horiek arautzen dituen oinarrietan ezarritako eginkizunak betetzeko konpromisoa / Compromiso de
cumplimiento de las obligaciones que, para el caso de resultar beneficiario de las ayudas, se establecen en las bases reguladoras.
(1) Eskaera bat aurkeztu behar da jarduketa mota bakoitzerako./Se deberá presentar una solicitud por cada clase de actuación.
Data eta sinadura/fecha y firma: ______________________________________________________________________________________
LANDA INGURUNEAREN GARAPENEKO DEPARTAMENTUA/DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
27.930
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008

Page 12
II. B ERANSKINA / ANEXO II B
ARDURAPEKO ADIERAZPEN EREDUA
………………………………………………... jn./and.ak
……………………………………………………………...
Udaleko …..………………………... (kargua) delarik, zera
ADIERAZI DU
Udal honek Landagipuzkoa 32 programan sartuta dauden
Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek landa
inguruneko
azpiegituretan
egindako
inbertsioak
finantzatzeko dirulaguntza eskatzen duela eta martxoaren
27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko diru laguntzei buruzkoak, 12. artikuluan diru
laguntza lortzeko xedatzen dituen eskakizunak betetzen
dituela.
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª ………..………………………………………………
en calidad de (indicar el cargo) …………………………….
del Ayuntamiento de ……………………………………….
DECLARA
Que el Ayuntamiento solicitante de las ayudas destinadas a
financiar inversiones en infraestructuras rurales a los
municipios del Territorio Histórico de Gipuzkoa incluídos
en el programa Landagipuzkoa 32, cumple con los
requisitos que para la obtención de subvenciones se indican
en el artículo 12 de la Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo,
de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Data eta sinadura/fecha y firma: ____________________________________________
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA / EXCMA. DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
LANDA INGURUNEAREN GARAPENEKO DEPARTAMENTUA / DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
GIPUZKOAKO A.O.—2008 irailak 8
N.º 171
B.O. DE GIPUZKOA—8 de septiembre de 2008
27.931